Απάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Αθήνα, 9-06-2022
ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΠ: 5676
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ
Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
115 26 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 6987797, 210 6987741, 210 6987760
Ηλεκτρ. Δ/νση: dpse@glk.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)

Σχετ.: ΥΠΟΙΚ α.π. 60354 ΕΞ 2022/5.5.2022

Κύριοι,
Σε απάντηση του πάνω σχετ., σας ενημερώνουμε ότι στον «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ» δεν έχει συσταθεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, καθόσον δεν συντρέχουν τα κριτήρια για την σύσταση της και κατά συνέπεια δεν Ο Σύλλογος μας δεν εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις.
Με τιμή
Για τον
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ»

Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ