Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ ιδρύθηκε το 1921 με την επωνυμία Φαρμακεμπορικός Σύλλογος Ελλάδος, επωνυμία που τροποποιήθηκε το 1976. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

image1Στόχοι του Συλλόγου είναι η προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των Μελών του, η μέριμνα για την πιστή τήρηση της Νομοθεσίας και η θέσπισή του ως ένα κεντρικό όργανο συντονισμού, ενημέρωσης και διασφάλισης των Μελών του με αποστολή την συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία όλων των διαδικασιών που αφορούν στη Δημόσια Υγεία.

Σήμερα εκπροσωπεί περισσότερες από 100 ιδιωτικών συμφερόντων και 21 θυγατρικές των συνεταιριστισμων (ΑΕ) φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα αλλά συμμετέχει δια αντιπροσώπου και στον αντίστοιχο Φαρμακεμπορικό Σύλλογο της Ευρώπης «Groupement International de la Repartition Pharmaceutique”, ο οποίος αντιπροσωπεύει 24 χώρες κράτη – μέλη και εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων εκπροσωπεί έναν από τους πιο δυναμικούς και υγιείς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Μέλη του συλλόγου είναι υποχρεωτικά όλες οι φαρμακαποθήκες που ανήκουν στον Ελλαδικό χώρο.

Τα μέλη του διακινούν σε όλη την Ελλάδα εμπορεύματα, απασχολούν περίπου 2.500 εργαζόμενους και διενεργούν καθημερινά περισσότερες από 20.000 παραδόσεις συμβάλλοντας τα μέγιστα στη Δημόσια Υγεία με την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας.