Ή Κυβέρνησις καταργεί ψηφισμένες ρυθμίσεις ΣΤΗΝ σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup στό Λουξεμβούργο θά οριστικοποιηθεί ή λίστα μέ τά προαπαιτούμενα γιά τήν εκταμίευση της επομένης δόσεως, ύψους 2 δισ. ευρώ, πρός τήν χώρα μας. Παράλληλα, θά επισημοποιηθεί έ’νας πρωτοφανής γιά ελληνική κυβέρνηση, άλλά καί γιά ελληνικό κοινοβούλιο, ευτελισμός: Μέτρα τά όποια προωθήθηκαν άπό τήν κυβέρνηση καί ψηφίσθηκαν άπό τήν Βουλή πρό ολίγων μόλις μηνών, θά καταργηθούν, ώστε νά υπάρξει πλήρης συμμόρφωσις πρός τις απαιτήσεις τών δανειστών. Οί λεγόμενες μονομερείς ενέργειες , πού μέ μεγάλη υπερηφάνεια πραγματοποίησε ή συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ καί Ανεξαρτήτων Ελλήνων στό διάστημα Φεβρουαρίου Ίουνίου, αποδεικνύονται πώς ήταν αυτεπίστροφες επιλογές. Χαρακτηριστικά είναι τά ακόλουθα προαπαιτούμενα άπό τά 48 συνολικά πού θέτουν οι πιστωτές οπως αυτά διέρρευσαν στόν Τύπο μετά τήν συνεδρίαση τοΰ Eu roworking Group τήν Παρασκευή: Τροποποίησις τών ρυθμίσεων τοΰ νόμου γιά τίς εκατό δόσεις, γιά τήν τμηματική δηλαδή εξόφληση οφειλών άπό φόρους καί εισφορές κοινωνικής άσφάλισης. Ή κυβέρ νησις πλέον υποχρεούται νά άπο κλείσει άπό τήν εν λόγω ρύθμιση όσους δέν καταβάλλουν τίς τρέχουσες υποχρεώσεις. Παράλληλα, θεσπίζεται άπαίτησις γιά τήν φορολογική διοίκηση καί τήν διοίκηση τών οργανισμών κοινωνικής άσφαλίσεως γιά τήν συντόμευση της διαρκείας της ρυθμίσεως γιά όσους έχουν τήν δυνατότητα νά πληρώσουν νωρίτερα καί καθιέρω σις επιτοκίων βάσει της ελεύθερης άγορας, μέ παράλληλη παροχή προστασίας στούς ευάλωτους οφειλέτες. Εφαρμογή του νόμου 3865 2010 πού άφορα στό άσφαλιστικό τών δημοσίων υπαλλήλων καί επανα φορά της 1ης Ιανουαρίου 2015 ώς ήμερομηνίας εφαρμογής. Κατάργησις τής υπουργικής άπο φάσεως ΦΕΚ 1117 2015, μέ σκοπό τήν εκ νέου επιβολή κυρώσεων καί ποινών κατόπιν άξιολογήσεως καί καταγγελίας γιά άνάρμοστη συμπεριφορά καί σύγκρουση συμφερόντων κατά τήν συνταγογράφηση καί γιά μή συμμόρφωση μέ τίς οδηγίες τοΰ ΕΟΦ περί συνταγογραφήσεως. Άκύρωσις τοΰ άρθρου 2 τοΰ νόμου 4328 2015 πού άφορα στήν δυνατότητα εκχωρήσεως τών άνεί σπρακτων ενοικίων στό Δημόσιο καί τόν μή συνυπολογισμό τους στό συνολικό εισόδημα τοΰ φορολογουμένου. Έπανεξέτασις καί κατάργησις τών προβλέψεων γιά τό συνταξιοδοτικό σύστημα πού θεσπίσθηκαν μέ τόν νόμο4325 2015 καί4331 2015 (άρθρα 21,24,28, 31, 37, 38, 39, 75, 76) σέ συμφωνία μέ τούς δανειστές.

ΕΣΤΙΑ 05/10/2015